Laitetaan monisairaiden ja monilääkittyjen hoito kuntoon sekä taataan hoidon jatkuvuus 

Pohjois-Savossa niin kuin kaikilla muillakin hyvinvointialueilla taloudellisten ja toiminnallisten tilanteiden muuttuessa mietitään parhaillaan pakon edessä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan alueiden asukkaille riittävällä tasolla perustuslain mukaisesti. Olen työssäni viimeisten vuosikymmenten aikana valitettavasti joutunut todistamaan hoivan rakennemuutosta: avohoidossa hoidetaan entistä sairaampia ikäihmisiä, jotka joutuvat päivystykseen ja sairaalaan toistuvasti. Hoivan avohoidon kriteerit ovat liian tiukat, minkä seurauksena monisairaita ja monilääkittyjä on liki jatkuvassa sairaalakierteessä, ja kukaan ei ota vastuuta heidän hoidosta; paljon sote- palveluja käyttävien monisairaiden hoito ja lääkehoito pitäisi laittaa kuntoon moniammatillisissa tiimeissä.

Myös hoidon oikea porrastus antaisi potilaalle hänen sairautensa vaatiman tason hoidon. Paitsi inhimillisin niin myös taloudellisinkin vaihtoehto olisi potilaan pääsy oikeaan hoitopaikkaan. 

Edistetään johtamisella potilaan kokonaisvaltaista hoitoa

Potilaan kokonaisvaltainen hoitamisen lähtökohta on laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, jonka toteuttamisessa ollaan vasta alussa. Hyvinvointialueilla pystytään edistämään paremmin asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa sote -palveluissa: toimiessaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio mahdollistaa parhaiten eri ammattilaisten yhdessä työskentelyn. Pelkästään sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon laaja hallinnollinen integraatio ei ratkaise potilaan kokonaisvaltaisen hoidon haasteita. Ikäihmisten potilastyön kokonaisuutta (avohoito, päivystys, sairaala ja kuntoutus) on kyettävä johtamaan yli linjaorganisaatiorajojen kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti sekä tulosvastuullisesti. Organisaatioiden johdon on tuettava vahvasti käytännön tiimitasoa antamalla riittävät resurssit ja määrittelemällä vastuut toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on potilaan onnistunut hoito ja tilanne, jossa potilas pääsee sairautensa vaatimaan hoitopaikkaan jonottamatta.

Hyödynnetään apteekkien farmasian osaaminen hyvinvointialueiden hoito- ja palveluprosesseissa

Suomessa on hyödynnetty apteekkeja sosiaali- ja terveydenhuollon tukena melko vähän verrattuna kansainvälisesti. Kuitenkin lähiapteekki on tärkeä osa monisairaiden ja monilääkittyjen avohuollon potilaiden hoitopolkua, jonka näen pienen apteekin yrittäjänä palvellessani asiakkaita ison osan työpäivästäni. Apteekit voisivat farmasian asiantuntijapalveluilla tukea hyvinvointialueita sote -palvelujen tuottamisessa vahvistaen alueellista sosiaali- ja terveyspalveluverkostoa. Apteekkeja kannattaisi hyödyntää nykyistä vahvemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

Anne Kumpusalo-Vauhkonen, yrittäjä, aluevaltuutettu