Lähikoulu on lapsen etu

Ope­tus­mi­nis­te­ri ja va­sem­mis­to­lii­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja Li An­ders­son lin­ja­si Il­ta­leh­den haas­tat­te­lus­sa (27.1.), et­tä jo­kai­ses­sa kun­nas­sa ei oli­si tu­le­vai­suu­des­sa omaa pe­rus­kou­lua.

Lin­jauk­sen kans­sa on help­po ol­la eri miel­tä. Lä­hi­kou­lu ko­ti­kun­nas­sa on lap­sen etu. Kun­tien on jat­kos­sa­kin vas­tat­ta­va pe­rus­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä omal­la alu­eel­laan.

An­ders­so­nin poh­din­nan taus­tal­la on ai­heel­li­nen huo­li Suo­men vau­va­ka­dos­ta. On tot­ta, et­tä tu­le­vat ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät nyt kiih­ty­vää tah­tia.

Tär­kein kes­kus­te­lu lä­hi­kou­lus­ta ja sen tu­le­vai­suu­des­ta käy­dään kui­ten­kin per­hei­den tai per­heel­lis­ty­mis­tä suun­nit­te­le­vien kans­sa.

Lap­si ei voi päät­tää, min­ne syn­tyy. Jo­kai­nen työ ei myös­kään lii­ku koh­ti suu­rem­paa yk­sik­köä. Mut­ta jo­kai­sen lap­sen on oi­keus kou­lut­tau­tua ja har­ras­taa.

Jo­kai­sen van­hem­man oi­keus on viet­tää ai­kaa lap­sen­sa kans­sa myös kou­lu­päi­vän jäl­keen. Tois­tu­vien pit­kien bus­si­mat­ko­jen vä­syt­tä­mä­nä ei ai­kui­nen­kaan jak­sa.

Pel­kän sei­nä­kes­kus­te­lun si­jaan, aja­tuk­set laa­ti­kon ul­ko­puo­lel­ta voi­si­vat aut­taa mei­tä eteen­päin.

Kun ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät, myös opet­ta­jien mää­rä kou­lus­sa las­kee. Mut­ta voi­si­ko kou­lu­jen hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja ja­o­tel­la pa­rem­min kun­tien kes­ken, opet­ta­jien työ­tä sa­mal­la tur­va­ten?

Yh­teis­työ­tä kun­tien vä­lil­lä voi­si miet­tiä lä­hi­pal­ve­lut lap­sil­le säi­lyt­tä­en.

Suo­ma­lai­nen pe­rus­kou­lu on kan­sam­me si­vis­tyk­sen poh­ja. Se luo­tiin vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, aloit­ta­en Suo­men har­vim­min asu­te­tuil­ta seu­duil­ta La­pis­ta.

Sii­tä läh­tien kun­nan lä­hi­kou­lu on taan­nut ope­tuk­sen kai­kil­le lom­pa­kon pak­suu­teen kat­so­mat­ta.

Kes­kit­tä­mäl­lä ope­tus ko­ko­naan yli pien­ten kun­tien ei laa­tu tule pa­ra­ne­maan.

Op­pi­mi­nen on rik­kaus, jon­ka on ol­ta­va saa­vu­tet­ta­vaa eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta huo­li­mat­ta. Sen toi­voi­si kou­luis­tam­me lin­jaa­van mi­nis­te­rin huo­mi­oi­van.   

Au­li Pii­pa­ri­nen

Poh­jois-Sa­von kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Lep­pä­vir­ta