Turvaa ja terveyttä Pohjois-Savossa

Vuoden 2023 alusta Pohjois-Savon sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut järjestää Pohjois-Savon hyvinvointialue. Tammikuun aluevaaleissa valitaan 69 aluevaltuutettua päättämään siitä, miten nämä palvelut Pohjois-Savossa järjestetään. Pohjois-Savon Keskusta on julkaissut aluevaaliohjelman jolla linjataan Keskustan tavoitteet Pohjois-Savon hyvinvointialueen muodostamisessa.

Pohjois-Savon Keskustan aluevaaliohjelma 

Turvaa ja terveyttä Pohjois-Savossa 

Sinä, pohjoissavolainen, olet omassa maakunnassamme uudistuksen keskiössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tehdään ihmisten palvelun parantamiseksi. 

Turvaamme terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen saatavuuden ja laadun kaikille maakunnan asukkaille. Jokaisessa kunnassa ja liitoskunnassa on oltava soteasema. Ajallinen tai etäisyydellinen matka terveyspalveluihin ei saa venyä kohtuuttomaksi, ja lähipalveluun on päästävä 7 päivän kuluessa.  

Pelastustoimen ja ensihoidon on oltava kaikkialla Pohjois-Savossa kohtuullisessa ajassa avuntarvitsijan luona. Ambulanssin ja paloauton on saavuttava paikalle ajoissa. Turvallisuudesta ei saa tinkiä millään alueella. 

Terveydenhuollon tulee keskittyä erityisesti terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä terveysriskien varhaiseen tunnistamiseen. Terveyspalveluissa on turvattava koko palveluketju erikoisalojen tukemasta perusterveydenhuollosta yliopistosairaalan vaativimpaan hoitoon. Asiakasta ei saa pallotella luukulta luukulle. 

Sosiaalipalvelujen tulee kulkea lähellä ihmistä jo ennen ongelmien kasaantumista. Palvelu tulee räätälöidä kunkin elämän- ja ikävaiheen mukaan ja yksilöt sekä perheet on kohdattava kokonaisuuksina. Tukea arkeen on oltava tarjolla tavallisille perheille ilman leimautumisen pelkoa. Olemme perheystävällinen Pohjois-Savo. 

Ikääntyvien palvelut ovat lähtökohtaisesti aina lähipalveluita. Ukki ei voi olla tehostetun palveluasumisen piirissä Pielavedellä, jos ajokortiton mummu ja muu lähisuku asuu Karttulassa. 

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava. Erityisesti nuorten ongelmiin on kyettävä tarjoamaan apua nopeasti. Mielen kriiseihin on saatava apua yhtä nopeasti kuin fyysisiin vaivoihin. Vaikeissa mielenterveyden ongelmissa erityistason hoidon ja pitkäkestoisen hoidon sekä kuntoutuksen oltava saumatonta. 

Digipalvelu voi olla monelle entistäkin enemmän lähipalvelu: lääkärin voi tavata jopa kotoa käsin. Kuitenkin heistä, joilta digipalvelujen käyttö ei onnistu, on erityisesti pidettävä huolta. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen tärkeä tehtävä. Kunnat ja maakunta ovat kumppaneita, joilla on yhteinen päämäärä: kaikkien asukkaiden hyvinvointi.  Haluamme rakentaa alueellisesti tasapainoista, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ympäristöystävällistä Pohjois-Savoa, joka luo puitteet hyvälle elämälle. Tunnistamme yhteisöllisyyden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Saamme voimaa arkeen liikunnasta ja kulttuurista. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tulee olla haluttu työnantaja. Osaavan työvoiman saatavuus on tärkein tekijä hyvän sote-palvelun järjestämisessä. Työolojen, johtamisen ja oman työn hallinnan parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Hyvinvointialue tarvitsee toimiakseen pienten ja keskisuurien yritysten palveluja. Yritykset täydentävät julkisen sektorin palveluja esimerkiksi palvelusetelein ja henkilökohtaisella budjetoinnilla. Hankinnoissa on osattava ostaa läheltä ja huomioida paikallinen yritystoiminta. Hyvinvointialueen on suosittava ruokahankinnoissa kotimaista lähiruokaa. 

Järjestöjen tekemä työ tunnistetaan ja sitä arvostetaan. Järjestöt ja kansalaiset otetaan aktiivisesti mukaan hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Pidämme huolta vaikuttamisen mahdollisuuksista. Pohjois-Savoon on perustettava maakunnan nuorisofoorumi, vanhusten foorumi sekä järjestöfoorumi, jotka tarjoavat vaikuttamisen väylän maakunnan asukkaille. Tahdomme vaalia avoimuutta sekä olla lähellä asukkaita. Sitoudumme aktiiviseen vuoropuheluun avoimin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksin. Tarjoamme aidon vaikuttamisen väylän. 

Valtaa on siirrettävä ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta lähemmäs ihmisiä ja alueita. Vaalimme todellista lähidemokratiaa. 

Näemme koko maakunnan mahdollisuudet. Emme aseta eri alueita, kaupunkeja ja kuntia vastakkain. Pohjois-Savo tarvitsee vahvan maakuntakeskuksen sekä elinvoimaisia kaupunkeja, taajamia, kyliä ja maaseutua. 

TIIVISTELMÄ:  

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tehdään ihmisten palvelun parantamiseksi: 

 • Jokaisessa kunnassa ja liitoskunnassa on oltava soteasema. 
 • Palveluketjut kuntoon – asiakasta ei saa pallotella luukulta luukulle. 
 • Olemme perheystävällinen Pohjois-Savo – tukea arkeen on oltava tarjolla perheille ilman leimautumisen pelkoa. 
 • Digipalvelut ovat mahdollisuus: lääkärin voi tavata jopa kotoa käsin. 
 • Ikääntyvien palvelut ovat lähtökohtaisesti aina lähipalveluita. 
 • Mielen kriiseihin on saatava apua yhtä nopeasti kuin fyysisiin vaivoihin. 
 • Ambulanssin ja paloauton on oltava ajoissa paikalla ympäri Pohjois-Savoa. 
 • Pohjois-Savon hyvinvointialueen tulee olla haluttu työnantaja. 
 • Paikalliset pienet ja keskisuuret yritykset ovat olennainen osa hyvinvointialuetta ja sen palveluja.  
 • Hyvinvointialueen asukkailla pitää olla aito vaikuttamisen mahdollisuus. 
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen tehtävä.  
 • Pohjois-Savo tarvitsee vahvan maakuntakeskuksen sekä elinvoimaisia kaupunkeja, taajamia, kyliä ja maaseutua.