Katri kiertää Pohjois-Savossa

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni kiertää Pohjois-Savossa la 22.2.
Tule mukaan kaikille avoimiin tapahtumiin!

klo 9.30 Katrin aamukahvit kulttuurikeskuksella Iisalmessa. Tule keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Mukana myöskin varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen ja europarlamentaarikko Elsi Katainen. Tilaisuudessa viihdyttää Lutjunperän Amalia omilla jutuillaan. Kahvit keskustelun jälkeen.
klo 12 Katri Rakenna- ja asumessuilla Kuopio- hallissa Keskustan osastolla. Mukana myöskin europarlamentaarikko Elsi Katainen.
klo 14 Katrin kahvit kahvila Salacavalassa Kuopion torilla. Tule keskustelemaan ajankohtaisisa aiheista. Mukana myöskin europarlamentaarikko Elsi Katainen.
klo 17.30 Keskustan illanvietto Leppävirralla hotelli Vesileppiksessä. Tule keskustelemaan ja viihtymään.Lähikoulu on lapsen etu

Ope­tus­mi­nis­te­ri ja va­sem­mis­to­lii­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja Li An­ders­son lin­ja­si Il­ta­leh­den haas­tat­te­lus­sa (27.1.), et­tä jo­kai­ses­sa kun­nas­sa ei oli­si tu­le­vai­suu­des­sa omaa pe­rus­kou­lua.

Lin­jauk­sen kans­sa on help­po ol­la eri miel­tä. Lä­hi­kou­lu ko­ti­kun­nas­sa on lap­sen etu. Kun­tien on jat­kos­sa­kin vas­tat­ta­va pe­rus­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä omal­la alu­eel­laan.

An­ders­so­nin poh­din­nan taus­tal­la on ai­heel­li­nen huo­li Suo­men vau­va­ka­dos­ta. On tot­ta, et­tä tu­le­vat ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät nyt kiih­ty­vää tah­tia.

Tär­kein kes­kus­te­lu lä­hi­kou­lus­ta ja sen tu­le­vai­suu­des­ta käy­dään kui­ten­kin per­hei­den tai per­heel­lis­ty­mis­tä suun­nit­te­le­vien kans­sa.

Lap­si ei voi päät­tää, min­ne syn­tyy. Jo­kai­nen työ ei myös­kään lii­ku koh­ti suu­rem­paa yk­sik­köä. Mut­ta jo­kai­sen lap­sen on oi­keus kou­lut­tau­tua ja har­ras­taa.

Jo­kai­sen van­hem­man oi­keus on viet­tää ai­kaa lap­sen­sa kans­sa myös kou­lu­päi­vän jäl­keen. Tois­tu­vien pit­kien bus­si­mat­ko­jen vä­syt­tä­mä­nä ei ai­kui­nen­kaan jak­sa.

Pel­kän sei­nä­kes­kus­te­lun si­jaan, aja­tuk­set laa­ti­kon ul­ko­puo­lel­ta voi­si­vat aut­taa mei­tä eteen­päin.

Kun ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät, myös opet­ta­jien mää­rä kou­lus­sa las­kee. Mut­ta voi­si­ko kou­lu­jen hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja ja­o­tel­la pa­rem­min kun­tien kes­ken, opet­ta­jien työ­tä sa­mal­la tur­va­ten?

Yh­teis­työ­tä kun­tien vä­lil­lä voi­si miet­tiä lä­hi­pal­ve­lut lap­sil­le säi­lyt­tä­en.

Suo­ma­lai­nen pe­rus­kou­lu on kan­sam­me si­vis­tyk­sen poh­ja. Se luo­tiin vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, aloit­ta­en Suo­men har­vim­min asu­te­tuil­ta seu­duil­ta La­pis­ta.

Sii­tä läh­tien kun­nan lä­hi­kou­lu on taan­nut ope­tuk­sen kai­kil­le lom­pa­kon pak­suu­teen kat­so­mat­ta.

Kes­kit­tä­mäl­lä ope­tus ko­ko­naan yli pien­ten kun­tien ei laa­tu tule pa­ra­ne­maan.

Op­pi­mi­nen on rik­kaus, jon­ka on ol­ta­va saa­vu­tet­ta­vaa eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta huo­li­mat­ta. Sen toi­voi­si kou­luis­tam­me lin­jaa­van mi­nis­te­rin huo­mi­oi­van.   

Au­li Pii­pa­ri­nen

Poh­jois-Sa­von kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Lep­pä­vir­ta